Domů / Reklamační řád
Výrobci
Facebook Facepile
Naše prodejna

Pastelka - psací a výtvarné potřeby
Ječná 524/41, 120 00 Praha 2
Prodejní doba:
Po-Pá: 8 - 19
      
 
 
 
Těšíme se na Vás.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti 55.CZ s.r.o.

se sídlem Ječná 524/41, 120 00 Praha 2

IČ: 261 60 561; DIČ: CZ26160561

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 75665

e-mail: pastelka@55.cz, telefon: 212 242 888

(dále jen „prodávající“)

 

pro reklamaci zboží, které bylo kupujícím (dále jen „kupující“) řádně zakoupeno od prodávajícího.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje práva kupujícího z vadného plnění, pokud kupující uzavřel s prodávajícím platnou kupní smlouvu.

1.2. Reklamační řád je přístupný na internetových stránkách prodávajícího www.pastelka.eu nebo v tištěné formě u zaměstnanců prodejny Pastelka, Ječná 41/524, 120 00 Praha 2. Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o předložení platného reklamačního řádu a o předání jeho kopie.

1.3. Reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Záležitosti v reklamačním řádu neupravené se posuzují podle příslušných právních předpisů České republiky.

 

2. Odpovědnost za vady

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

2.1.1. - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3. - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.1.4. - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5. - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.2. Nemá-li zboží vlastnosti v souladu s bodem 2.1., je zboží vadné a kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, s výjimkou případů uvedených v bodu 2.3.

 

2.3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady v těchto případech:

 

2.3.1. Zboží bylo vadné již při převzetí, prodávající kupujícího na vadu upozornil a kupující pro tuto vadu sjednal s prodávajícím nižší cenu, než je cena bezvadného zboží.

2.3.2. Vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním.

2.3.3. Vadu způsobil kupující nesprávným užíváním zboží, neodborným zásahem nebo mechanickým poškozením.

2.3.4. Vada vznikla působením vyšší moci mimo vliv prodávajícího.

 

3. Lhůty k uplatnění práva z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu zkrátit na dvanáct měsíců. Zkrácení lhůty u použitého zboží prodávající vyznačí na prodejním dokladu.

3.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odmítne-li prodávající uznat vadu, o níž se má za to, že se vyskytovala již při převzetí, je povinen bezvadnost zboží při převzetí prokázat prodávající.

3.3. Pokud se prodávající nad rámec zákonných povinností dle bodu 3.1. zaváže zárukou za jakost, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, platí přednostně záruční doba sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím. Není-li záruční doba ujednána, platí doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.

3.4. Převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím v prodejně prodávajícího nebo okamžik doručení zboží kupujícímu dopravcem.

 

4. Uplatnění reklamace

4.1. Kupující uplatňuje reklamaci v sídle prodávajícího, kterým je prodejna Pastelka, Ječná 41/524, 120 00 Praha 2. Reklamované zboží doručuje kupující osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Prodávající je povinen reklamaci přijmout kdykoli v průběhu otevírací doby.

4.2. Kupující je povinen předložit doklad o nákupu zboží od prodávajícího, kterým je účtenka, faktura, dodací list, záruční list nebo výpis z bankovního účtu s číslem objednávky. Tyto a další údaje se uvedou v Reklamačním formuláři.

4.3. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Za další vady vzniklé používáním již poškozeného zboží prodávající neodpovídá.

 

5. Práva kupujícího z vadného plnění

5.1. Prodávající odpovídá za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje vada, pro níž by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by vadu předvídal. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

 

5.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

5.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

a) na odstranění vady, anebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

5.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

5.5. Právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo odstoupit od smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

6. Vyřízení reklamace

6.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

 

6.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

6.3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a jakým způsobem bude kupující o vyřízení vady informován.

 

6.4. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

6.5. Uzná-li prodávající reklamaci za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva (např. poštovné, znalecký posudek).

 

6.6. Kupující je povinen si reklamované zboží převzít nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, jinak je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné nebo zboží prodat.

 

7. Řešení sporů

7.1. Zamítne-li prodávající reklamaci jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na soudního znalce a vyžádat si zpracování nezávislého posouzení vady.

7.2. Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím ke shodě, je kupující oprávněn svá práva vymáhat soudní cestou.

7.3. Má-li kupující námitky k postupu prodávajícího při vyřizování reklamace včetně dodržování právních předpisů, může kupující podat stížnost České obchodní inspekci.

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti ke dni 6.2.2015